Sri Krishna Janmashtami

08-23-2019 11:00 am -9:00 pm

Sri Krishna Janmashtami

11:00am: Maha Sudarshana HomamYantra Pooja (Sponsorship $101)

08:00pm: Abishekam for Lord Krishna followed Vishnu Sahasranama Archana

followed by Aarti and Mahaprasad

 

Pradhosham

08-27-2019 6:30 pm -8:00 pm

Pradhosham - 6:30pm

Pradhosham

09-11-2019 6:30 pm -8:00 pm

Pradhosham - 6:30pm

Sankatahara Chaturthi

09-17-2019 6:00 pm -7:00 pm

Sankatahara Chaturthi - 6pm

Pradhosham

09-26-2019 6:30 pm -8:00 pm

Pradhosham - 6:30pm

Pradhosham

10-10-2019 6:30 pm -8:00 pm

Pradhosham - 6:30pm

Sankatahara Chaturthi

10-17-2019 6:00 pm -7:00 pm

Sankatahara Chaturthi - 6pm

Pradhosham

10-25-2019 6:30 pm -8:00 pm

Pradhosham - 6:30pm

Pradhosham

11-09-2019 6:30 pm -8:00 pm

Pradhosham - 6:30pm

Pradhosham

11-23-2019 6:30 pm -8:00 pm

Pradhosham - 6:30pm

Sankatahara Chaturthi

11-29-2019 6:00 pm -7:00 pm

Sankatahara Chaturthi - 6pm

Pradhosham

12-09-2019 6:30 pm -8:00 pm

Pradhosham - 6:30pm

Pradhosham

12-23-2019 6:30 pm -8:00 pm

Pradhosham - 6:30pm

Sankatahara Chaturthi

12-29-2019 6:00 pm -7:00 pm

Sankatahara Chaturthi - 6pm