Sankatahara Chaturthi

10-17-2019 6:00 pm -7:00 pm

Sankatahara Chaturthi - 6pm

Karva Chauth

10-17-2019 6:00 pm -8:00 pm

Pradhosham

10-25-2019 6:30 pm -8:00 pm

Pradhosham - 6:30pm

Deepavali

10-27-2019 4:00 pm -6:00 pm

Deepavali

4:00pm: Sri Sukta Homam

5:00pm: Lakshmi Kubera Pooja

(Sponsorship $31 for Homam and Pooja)

Pradhosham

11-09-2019 6:30 pm -8:00 pm

Pradhosham - 6:30pm

Pradhosham

11-23-2019 6:30 pm -8:00 pm

Pradhosham - 6:30pm

Sankatahara Chaturthi

11-29-2019 6:00 pm -7:00 pm

Sankatahara Chaturthi - 6pm

Pradhosham

12-09-2019 6:30 pm -8:00 pm

Pradhosham - 6:30pm

Pradhosham

12-23-2019 6:30 pm -8:00 pm

Pradhosham - 6:30pm

Sankatahara Chaturthi

12-29-2019 6:00 pm -7:00 pm

Sankatahara Chaturthi - 6pm